ประวัติหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี  ตำบลบางกะจะ  อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี

 

            เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๐คณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีได้มีความประสงค์ที่จะขออนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์  (.บส.)   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ตำบลจันทนิมิตอำเภอเมืองจันทบุรี   จังหวัดจันทบุรี     และมีความประสงค์ที่จะเปิดการศึกษาให้แก่พระสังฆาธิการในระดับปริญญาตรี  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาในด้านการจัดการเชิงพุทธเพื่อการพัฒนาการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ให้ก้าวทันต่อยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

            ต่อมา  เมื่อมีการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดจันทบุรีตามมติมหาเถรสมาคม  ได้มีมติให้เสนอโครงการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์   และขอจัดตั้งหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์   ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเปิดสอนการศึกษาระดับอุดมศึกษา   ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะสังคมศาสตร์โดยการสนับสนุนจากพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี  ได้ดำเนินการเปิดสอน    วัดไผ่ล้อม  ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๒  เป็นต้นไป  ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ

            เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมนั้น  พระเทพจันทมุนี  จึงได้มีหนังสือถึงเจ้าคณะภาค๑๓    และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เพื่อขอจัดตั้งหน่วยวิทยบริการ  ซึ่งเรื่องดังกล่าวหน่วยงานต่างของมหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามลำดับดังนี้

            .  พระธรรมเจดีย์  เจ้าคณะภาค  ๑๓ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่  พฤศจิกายน.. ๒๕๕๐

            . คณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ได้ให้ความเห็นชอบในการประชุมเมื่อวันที่กรกฎาคม  .. ๒๕๕๑

            .  คณะกรรมการกำกับนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย    ได้ประชุมให้ความเห็นชอบ  เมื่อวันที่    เมษายน  .. ๒๕๕๒

            .  คณะกรรมการตรวจความพร้อมการเปิดหน่วยวิทยบริการของมหาวิทยาลัย  ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมดูความพร้อม    วัดไผ่ล้อม  (พระอารามหลวง)  ตำบลจันทนินิต  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรีและได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่  ๑๘  พฤษภาคม  .. ๒๕๕๒

            .  สภาวิชาการได้ประชุมให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่  ๒๑  พฤษภาคม  .. ๒๕๕๒

            .  สภามหาวิทยาลัย  ได้มีมติอนุมัติ  เมื่อวันที่  ๒๘พฤษภาคม  .. ๒๕๕๒

            การดำเนินการเพื่อขอเปิดหน่วยวิทยบริการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยแห่งนี้  ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี  พร้อมได้รับการสนับสนุนจากพระสังฆาธิการทุกรูป  สละนิตยภัตรูปละเดือนและเชิญชวนญาติโยมในเขตปกครองของตนจัดกองผ้าป่าวัดละ    กองจัดตั้งกองทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีประจำหน่วยวิทยบริการจังหวัดจันทบุรีตลอดทางราชการคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกส่วนนับว่าเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

แต่เนื่องด้วยในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว ยังมีอุปสรรคในเรื่องของอาคารสถานที่ ซึ่งไม่มีความเป็นสัดส่วนอิสระเพราะยังคงอาศัยห้องเรียนในศาลาบ้าง ในกุฎิบ้าง จนมีความพยายามสร้างอาคารขึ้นใหม่ ๔ ชั้น ซึ่งแต่เดิมอาคารนั้น อยู่ในความอุปถัมภ์ของพระครูธรรมสรคุณ(หลวงพ่อเขียน)  แต่เมื่อหลวงพ่อพระครูธรรมสรคุณได้มรณภาพลง ทำให้ขาดแคลนกำลังทรัพย์ที่จะดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

                   ในการนี้คณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีจึงนำเรื่องดังกล่าวนี้เข้าที่ประชุมพระสังฆาธิการตามมติมส. ที่๑๔๓/๒๕๔๖ครั้งที่/๒๕๕๖วันพุธที่มกราคม  .. ๒๕๕๖วัดบูรพาพิทยาราม      (พระอารามหลวง) ตำบลเขาวัวอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีในระเบียบวาระที่.เรื่องการสนับสนุนหน่วยวิทยบริการฯจังหวัดจันทบุรี  โดยได้สรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ  และมีการเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาย้ายสถานที่ตั้งหน่วยวิทยบริการฯจากวัดไผ่ล้อม(พระอารามหลวง) มายังอาคารพุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี  มีผู้ลงความเห็นทั้งหมด๗๒  รูป  เห็นควรให้ย้าย๖๖รูป, ไม่เห็นด้วยที่จะให้ย้าย - ไม่มี -,  ไม่แสดงความคิดเห็นรูปจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ย้ายหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์มจร.จังหวัดจันทบุรี  มายังอาคารพุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี   ตำบลบางกะจะ  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี    

จึงเสนอขออนุมัติย้ายสถานที่ตั้งหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธณพุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี ไปตามลำดับ โดยมีประกาศเรื่อง ให้ย้ายสถานที่ตั้งหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์  มจร. จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖ ทั้งนี้เพื่อให้มีการจัดการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์กับศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆให้สมกับพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ องค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ทรงวางไว้ให้มีการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาการชั้นสูงสืบไป

            ในปีการศึกษา  ๒๕๕๘หน่วยวิทยบริการแห่งนี้ดำเนินการรับผิดชอบหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ..) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ซึ่งจะจัดการเรียนการสอนให้จบภายในระยะเวลาปีขณะนี้มีนิสิตลงทะเบียนปริญญาตรี  ปี    ๒๕  รูป,  ปี ๒  ๒๔  รูป,  ปี ๓   ๒๐ รูป,  พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๙   รูป,  นักศึกษา.บส. ๒๔  รูป   รวม  ๑๐๒  รูป

 

           

 

 

 

Statistics

OS
FreeBSD
PHP
5.5.30
MySQL
5.5.44
Time
21:26
Caching
Disabled
GZip
Disabled
Visitors
6
Articles
11
Web Links
9