2564

พระครูสมุห์จิรชาติ พุทฺธรกฺขิโต (2564) : การจัดการองค์กรตามแนวทางปราภวสูตร

พระครูสุทธิวรญาณ (นิธิมงคลชัย) และวัดป่าญาณวิสุทธาวาส. (2564). การจัดการงานสงฆ์สาธารณสงเคราะห์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อโควิด 19 ระลอกสองในจังหวัดสมุทรสงคราม: ถอดบทเรียน. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, 8(5), 114-


พระครูสุทธิวรญาณ (นิธิมงคลชัย) (2564) ความรู้เท่าทัน “แชทบอท” การเข้าถึงความคิดของผู้คนต่อการแยกแยะหรือจู่โจม 


พระครูสุทธิวรญาณ  ปัญญาประดิษฐ์ (AI) (2564 ): วิถีการเผยแผ่แห่งอนาคต


 

ปุณณภา ปริเมธาชัย ,พระสมุห์จิรชาติ พุทฺธรกฺขิโต (2564) : กาลามสูตร: การมีส่วนร่วมของประชาชนของการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19


พระครูสมุห์จิรชาติ พุทฺธรกฺขิโต,พระครูจิตรการโกวิท,สุพิชญาณ์ แก้วโพนทอง (2564) : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลป้องกันโรคโควิด 19โดยใช้หลักอิทธิบาท 4


ภัชลดา สุวรรณนวล,พระครูภาวนาจันทคุณ,พระครูสมุห์ชินวรวัตร ถิรภทฺโท (2564) : หลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างการทํางานให้สําเร็จและมีความสุข


สุพิชญาณ์ แก้วโพนทอง , ปชาบดี แย้มสุนทร (2564) : กระบวนการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงวิกฤติ Covid-19 ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี


ศิรวัฒน์ ครองบุญ,ถาวร โคตรชัย,นันทนิษฎ์ สมคิด (2564) : กา รให้บริการประชาชนของภาครัฐตามหลักพุทธธรรม

Show More

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Fausse Rolex replica watches
Close