สมัครเรียน

การรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565

หน่วยวิทยบริการฯ มจร จันทบุรี

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

>สาขาที่เปิดสอน

  • ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
  • หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ (พธ.บ.)
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : ใบสมัครปริญญาตรี-มจร-adjust-1  หรือ แสกน QR     หรือ สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้โดยผ่าน https://forms.gle/C9fN4jJkB2PKtygo8   หรือ การแสกน QR ด้านล่างนี้

>ขั้นตอนการสมัคร

1.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

2.เตรียมหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

2.1  สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ใบ

2.2 สำเนาหนังสือสุทธิ (พระภิกษุ/สามเณร) ๑ ชุด

2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๒ ใบ

2.4 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา  ๒ ใบ

2.5 สำเนาประกาศนียบัตรมัธยมตอนปลาย/เทียบเท่า  ๑ ใบ

2.6 สำเนาปริญญาบัตร ๒ ใบ

2.7 สำเนานักธรรมชั้นเอก ๑ ใบ

2.8 สำเนาเปรียญธรรม……….ประโยค ๑ ใบ

2.9 รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง ๒ รูป

2.10 อื่น ๆ (ถ้ามี)……………………….

           3.ชำระค่าสมัครทาง  Mobile  Banking  หรือธนาคาร หรือหน่วยวิทยบริการฯ ในวันที่ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

4.ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่หน่วยวิทยบริการฯ มจร จันทบุรี  หรือทางไปรษณีย์

>ค่าสมัคร

  • ค่าสมัครทุกหลักสูตร 100  บาท

* สามารถโอนผ่านบัญชีธนาคารธนชาต สาขาจันทบุรี เลขที่บัญชี 729-2-04330-9

** กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงิน เพื่อใช้ยืนยันต่อเจ้าหน้าที่ที่รับสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

                โทรศัพท์ : 0 3949  8599  (สำนักงาน)

                     หรือแอดไลน์ OA ได้ที่  https://lin.ee/6Zfe9Gg

Fausse Rolex replica watches
Close