ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  


พระราชธรรมเมธี ดร.
 ประธานกรรมการ
เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี

                                                                                                     พระครูสุจิตกิตติวัฒน์ ดร.                                                                              พระสมุห์วีระ  สุนฺทโร                                                    รองประธานคณะกรรมการ                                                                          รองประธานคณะกรรมการ
                        รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี

                                                               
                   พระราชวัชรสารบัณฑิต  รศ.ดร.                                                                   พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร.                                                 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                                 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

                                     พระครูไพศาลบุญวัฒน์                            พระครูสุทธิตารกาภิรักษ์                   พระมหาชนก  เขมกาโม                                         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

                                                                
                  รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม                                                                                      รศ.ดร.ทรงคุณ  จันทจร                                            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                                       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

                                                             
                นายทรัพยสิทธิ์  เกิดในมงคล                                                                        นาวาตรีพรพยนต์   เกลื้อนรัตน์                                          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

           
                พระครูเกษมภัทรกิจ ดร.                         พระปลัดเวชยันต์ ฐิตสทฺโธ              พระครูธรรมธรจิรชาติ  พุทฺธรกฺขิโต ดร.                                 กรรมการ                                                   กรรมการ                                                    กรรมการ
         รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์                   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์
                          ฝ่ายวิชาการ รก.                                     ฝ่ายกิจการนิสิต รก.

                                                                                                             ดร.วารีญา  ม่วงเกลี้ยง                                                                                      ดร.ศิรวัฒน์  ครองบุญ                                                          กรรมการ                                                                                                              กรรมการ
            รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์                                                            รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
        ฝ่ายวิชาฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                               

                                                                           
                   นางสาวอัญชลี เฑียรฆชาติ                                                                                     ดร.อาษา  ศรีประวัติ                                                           กรรมการ                                                                                                              กรรมการ
               รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

                    

Fausse Rolex replica watches
Close