ผู้บริหาร

 คณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  


พระราชธรรมเมธี ดร.
 ประธานกรรมการ
เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี

                                                                                                     พระครูสุจิตกิตติวัฒน์ ดร.                                                                              พระสมุห์วีระ  สุนฺทโร                                                    รองประธานคณะกรรมการ                                                                          รองประธานคณะกรรมการ
                        รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี

                                                               
                   พระราชวัชรสารบัณฑิต  รศ.ดร.                                                                   พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร.                                                 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                                 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

                                     พระครูไพศาลบุญวัฒน์                            พระครูสุทธิตารกาภิรักษ์                   พระมหาชนก  เขมกาโม                                         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

                                                                
                  รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม                                                                                      รศ.ดร.ทรงคุณ  จันทจร                                            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                                       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

                                                             
                นายทรัพยสิทธิ์  เกิดในมงคล                                                                        นาวาตรีพรพยนต์   เกลื้อนรัตน์                                          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

                                                             
                พระครูเกษมภัทรกิจ ดร.                                                                           พระครูธรรมธรจิรชาติ  พุทฺธรกฺขิโต ดร.                                     กรรมการ                                                                                                                      กรรมการ
         รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ฝ่ายวิชาการ                                      

                                                                                                 ดร.ศิรวัฒน์  ครองบุญ                                                                                            นางสาวอัญชลี เฑียรฆชาติ                                 กรรมการและเลขานุการ                                                                                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                        รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ                                                              รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย   

          
  
                   ดร.วารีญา  ม่วงเกลี้ยง                        ดร.ปชาบดี  แย้มสุนทร                          ดร.อาษา  ศรีประวัติ
                         กรรมการ                                                  กรรมการ                                              กรรมการ                                                                                       

        

                     

Fausse Rolex replica watches
Close