ผู้บริหาร

                คณะกรรมการบริหาร                         หน่วยวิทยบริการ   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จังหวัดจันทบุรี

 

                                                               พระราชจันทโมลี                                                                                                         ประธานคณะกรรมการบริหารหน่วยวิทยบริการจันทบุรี                                        เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี

 

                                                     พระครูสิริปัญญาวงศ์                           พระราชธรรมเมธี,ดร.                      พระครูปริยัติธรรมานุสิฐ     เจ้าคณะอำเภอขลุง                          รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี                   เจ้าคณะอำเภอเขาคิชฌกูฏ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/                     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                                                  รองประธานกรรมการ

                                                        พระครูไพศาลบุญวัตน์                          พระครูสุทธิตารกาภิรักษ์                   พระครูประดิษฐ์ศาสนการ  เจ้าคณะอำเภอโป่งน้ำร้อน                        เจ้าคณะอำเภอสอยดาว                     เจ้าคณะตำบลพลวง      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

                                                                                                       นายทรัพยสิทธิ์ เกิดในมงคล                    รศ.ดร. ทรงคุณ  จันทจร                    ผศ.ฉวี  สิงหาด        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

กรรมการจากคณาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

 

                                                     รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม                   รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  สุขเหลือง                รศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์

 

                                                                                                                                                             ผศ.ดร.รัฐพล  เย็นใจมา                                                      กรรมการและเลขานุการ

Fausse Rolex replica watches
Close