11 พฤษภาคม 2022

   ค่าลงทะเบียน

   11 พฤษภาคม 2022

   2562

   18 เมษายน 2022

   2565

   18 เมษายน 2022

   2564

   18 เมษายน 2022

   2563

   12 เมษายน 2022

   เตรียมความพร้อมจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี

   6 เมษายน 2022

   เรื่อง รับสมัครพระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ์ เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

   11 มีนาคม 2022

   วารสารข่าว

   24 กุมภาพันธ์ 2022

   รับพระราชทานเสมาธรรมจักร รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

   12 กุมภาพันธ์ 2022

   ประกาศ

   Fausse Rolex replica watches
   Close