ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)

จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา  บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่  พัฒนาจิตใจและสังคม

วิสัยทัศน์ (Vision)

ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ

ที่สร้างคนดีและเก่งอย่างมีสมรรถภาพ

จัดการศึกษาและวิจัยอย่างมีคุณภาพ

บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ

บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ (Misson)

          1. ผลิตบัณฑิต ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประการ คือ

                        M= Morality                      มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส

                        A= Awaraness                  เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม

                        H= Helpfulness                 มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา

                        A= Ability                         มีความสามารถในการแก้ปัญหา

                        C= Curiosuty                     มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด

                        H= Hospitality                   รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม

                        U= Universality                 มีโลกทัศน์ กว้างไกล

                        L= Leadership                  เป็นผู้นำด้านจิตใจและปัญญา

                        A= Aspiration                   ศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

                2.วิจัยและพัฒนา

การวิจัยและค้นคว้า  เพื่อสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน  เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิกฏ  โดยวิธีสหวิทยาการแล้วนำองค์ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา  ศีลธรรม และจริยธรรมของสังคมรวมทั้งพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา

                 3.ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม  ตามปณิธานการจัดตั้งมหาวิทยาลัย  ด้วยการปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้ประสานสอดคล้อง  เอื้อต่อการส่งเสริม  สนับสนุนกิจการคณะสงฆ์  สร้างความรู้ความเข้าใจหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา  สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม  จริยธรรมแก่ประชาชน จัดประชุม สัมมนา  และฝึกอบรม  เพื่อพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรทางศาสนา ให้มีศักยภาพในการธำรงรักษาเผยแผ่หลักคำสอนและเป็นแกนหลักในการพัฒนาจิตใจในวงกว้าง

          1. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เสริมสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ให้เอื้อต่อการศึกษาเพื่อสร้างจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  สนับสนุนให้มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ

Fausse Rolex replica watches
Close