ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

สืบเนื่องจากพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ องค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ทรงตระหกนักถึงความสำคัญด้านการศึกษาพระไตรปิกฎและวิชาการชั้นสูง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีพันธกิจด้านการพัฒนาการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์กับศาสตร์สมัยใหม่ในสาขาวิชาต่างๆ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี  ให้มีความหลากหลายทางการศึกษาและมีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการเชิงพุทธ  เล็งเห็นความต้องการของพระสังฆาธิการ  ครูสอนพระปริยัติธรรม และครูสอนศีลธรรมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งต้องการพัฒนาการศึกษาไปในระดับอุดมศึกษาเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์  จึงได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.บส.) ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี  ณ วัดไผ่ล้อม อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ รุ่นแรก มีพระสังฆาธิการและครูสอนพระปริยัติธรรมเข้าศึกษา  จำนวน ๖๐ รูป

ปีพุทธศักราช  ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ให้การบริหารจัดการศึกษาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงได้ดำเนินการเปิดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ณ วัดไผ่ล้อม ( พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ปีพุทธศักราช  ๒๕๕๖  หน่วยวิทยบริการคระสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดไผ่ล้อม ( พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ได้ย้ายสถานที่ดำเนินงานมา ณ พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี  ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพื่อขอเปิดหลักสูตรและสาขาวิชาเพิ่ม ตามเกณฑ์การขอยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์

ปีพุทธศักราช  ๒๕๖๐ หน่วยวิทยบริการได้บริหารจัดการศึกษา  ภายใต้กรอบการทำงานของคณะสังคมศาสตร์ ด้วยความเรียบร้อยและเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับฐานะเป็น  “ วิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี” ด้วยความเห็นชอบและการสนับสนุนของคณะสงฆ์ซึ่งให้การสนับสนุนงบฯ มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยวิทยบริการ  ให้หน่วยวิทยบริการนำเสนอแผนพัฒนาซึ่งมีการเปิดสาขาเพิ่ม  คือ ระดับปริญญาตรี  สาขาสิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต่อภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  เพื่อนำเสนอพิจารณาการยกระดับฐานะเป็น “วิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี” จากสภามหาวิทยาลัย

 

Fausse Rolex replica watches
Close