2565

บุญมี นามพุทธา,ปชาบดี แย้มสุนทร,ปัญญา คล้ายเดช (2565) : ความสัมพันธ์ระหว่างหลักฆราวาสธรรมกับประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองคการบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม


พระมหาชุมพร อธิปุญฺโญ (ฝอยกลาง),ชาญชัย ฮวดศรี,ปชาบดี แย้มสุนทร (2565) : การปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาทธรรมกับประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

Show More

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Fausse Rolex replica watches
Close