2565

พระครูสุทธิวรญาณ นิธิมงคลชัย,อาษา ศรีประวัติ,ถาวร โคตรชัย (2565) ภาวนา 4: หลักธรรมะเพื่อการพัฒนาองค์กรให้คนเก่งคิดและเก่งทํา


พระครูสมุห์จิรชาติ พุทฺธรกฺขิโต (2565) : การจัดการองค์กรตามแนวทางปราภวสูตร


พระครูสมุห์จิรชาติ พุทฺธรกฺขิโต ,ดาวเหนือ ทองน้อย,ปุณณภา ปริเมธาชัย (2565) การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยใช้หลักพรหมวิหาร 4


พระครูสมุห์ชินวรวัตร ถิรภทฺโท (2565) : บทบาทพระสงฆ์: ท่ามกลางวิกฤตของสังคมไทย


พระครูสมุห์ชินวรวัตรถิรภทฺโท (จุลเจือ) และ2ศุภกิจ ภักดีแสน (2565) :การอยู่ร่วมกันในสังคมชีวิตวิถีใหม่ของชุมชนพหุวัฒนธรรมริมฝั่งแม่น ้าจันทบูร อ้าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


พระครูสมุห์ชินวรวัตร ถิรภทฺโท (จุลเจือ),อาษา ศรีประวัติ,ถาวร โคตรชัย (2565) :สันติวิธีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19 ตามหลักสาราณียธรรม


ศิรวัฒน์ ครองบุญ ,พระครูสมุห์ ชินวรวัตร ถิรภทฺโท, และ วิระยา พิมพ์พันธ์ (2565) : วัฒนธรรมการเมืองกับประชาธิปไตยในสังคมไทย


ตรัยณภรัท เสาวรา,ปชาบดี แย้มสุนทร,ชาญชัย ฮวดศรี (2565) : ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสังคหวัตถุ4กับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


สมปอง ทิพย์สมบัติ, ปัญญา คล้ายเดช, ปชาบดี แย้มสุนทร, ทรงพล โชติกเวชกุล,สุกิจ ชัยมุสิก (2565) : เหลียวหลังแลหน้าการเมืองการปกครองของไทย


ปชาบดี แย้มสุนทร,พระครูสมุห์จิรชาติ พุทฺธรกฺขิโต (โนรี),พระครูจิตรการโกวิทสิรินนฺโท (2565) : การพัฒนาสุขภาวะชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชลบุรี

Show More

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Fausse Rolex replica watches
Close