โครงการอบรมและกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการและปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดการงานทะเบียนและวัดผล
วันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุม อุมา วิเชียรฉาย พุทธมณฑลจันทบุรี


โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565
วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565
ณ ห้องประชุมราชวิมลมุนี พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี

  

Fausse Rolex replica watches
Close