แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่๑o๘๖/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

เพื่อให้การบริหารงานของวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงแต่งตั้งให้ พระครูสุจิตกิตติวัฒน์ อายุ ๖๔ พรรษา ๔๔ วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, น.บ. (นิติศาสตร์), ศศ.บ. (พัฒนาชุมชน), ศศ.ม.(สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา), ปร.ด.(การศึกษาและการพัฒนสังคม) ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

Show More

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Fausse Rolex replica watches
Close