ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี  พุทธศักราช ๒๕๖๕
เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ มาตรา ๑๙ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงตราข้อกำหนดไว้ ดังนี้

“ให้จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี โดยยกฐานะหน่วยวิทยบริการ (คณะสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่ ณ พุทธมณฑลจันทบุรี ตำบลบางกะจะ   อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ขึ้นเป็น วิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป”

Show More

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Fausse Rolex replica watches
Close